2020 - vol. 43

ИЗВЕСТИЯ

НА

БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО

ТОМ 43 – 2020

JOURNAL OF THE BULGARIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY

VOLUME 43 – 2020

 

Корица и титулни страници/ Cover and title pages

Сарафова, Е., Пилев, С. Карикатурните карти – средство за политическа пропаганда (по примера на творчеството на Райко Алексиев във вестник „Щурец“)/ Sarafova, E., Pilev, S. Caricature Maps – Tools for Polytical Propaganda (on the Example of Rayko Aleksiev’s Work in the Shturets Newspaper)

Гърциянова, К., Върбанов, М., Китев, А., Генчев, С., Георгиева, С. Териториални особености и динамика в изменението на качеството на водите в реките Тополница и Луда Яна/ Gartsiyanova, K., Varbanov, M., Kitev, A., Genchev, S., Georgieva, S. Territorial features and dynamics in the water quality change in the Topolnitsa and Luda Yana rivers

Асенова, М. Геоекологичният аспект на краезнанието в неформалното обучение по опазване на околната среда/ Asenova, M. Geoecological aspect of homeland science in non-formal education on environmental protection

Пенин, Р., Желев, Д. Предмониторингово биогеохимично проучване на ландшафтите в района на златодобивния комплекс „Ада Тепе“ в Източните Родопи/ Penin, R., Zhelev, D. Pre-Monitoring Biogeochemical Research of the landscapes in the Area of Ada Tepe Gold Mining Site (Eastern Rhodopes)

Чанев, М., Филчев, Л., Иванова, Д. Възможности за приложение на дистанционните методи в биологичното отглеждане на зърнено-житни култури – Обзор/ Chanev, M., Filchev, L., Ivanova, D. Opportunities for Remote Sensing Applications in Organic Cultivation of Cereals – a Review

Филчев, Л. Приложение на спътниковите дистанционни изследвания за откриване на абиотичен стрес в иглолистни ландшафти/ Filchev, L. Application of Satellite Remote Sensing for Detection of Abiotic Stress in Coniferous Landscapes

Стоянова, М. Съвременно състояние и тенденции в развитието на винарството в България/ Stoyanova, M. Current State and Trends in Viticulture and Wine Production Development in Bulgaria

Василева, М. Формиране на интеркултурна компетентност в обучението по география – теоретични основи/ Vasileva, M. Formation of intercultural competence in the teaching of geography – theoretical foundations

Пенерлиев, М. За необходимостта от регионална обществена география в България/ Penerliev, M. On the need of regional human geography in Bulgaria

Янакиев, А. Наблюдение на динамиката на развитие на лонгозните гори по р. Камчия по дистанционен път/ Yanakiev, A. Remote sensing of dynamics of development of riverine forests along Kamchia river

Петров, С., Дреновски, И. Управление на качеството на въздуха в град Видин/ Petrov, S., Drenovski, I. Air quality management in Vidin

Tzankov, T., Stankova, S. Morphotectonic Nature of the South Moesian Morphostructural Zone

Петрова, М. Синергетичният подход в ландшафтните изследвания/ Petrova, M. The synergetic approach in the landscape studies

Петров, К. Териториално развитие на урбанистичните мрежи от глобални градове – тенденции и модели/ Petrov, K. Territorial development of urban networks from global cities – trends and models

Мишева, С. Приложимост на метода Монтесори в географското образование/ Misheva, S. Applicability of the Montessori Method in geography education

Бърдаров, Г., Димитрова, Т. Етнодемографска ситуация и бъдеще на Западните Балкани/ Burdarov, G., Dimitrova, T. Ethno-demographic situation and future of the Western Balkans

Недков, Ст., Проданова, Хр., Найденов, Кл. Известия на Българското географско дружество: минало, настояще и бъдеще/ Nedkov, S., Prodanova, H., Naydenov, K. Journal of the Bulgarian Geographical Society: past, present and future

Съдържание