УСТАВ
на
БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО

  Настоящият устав урежда дейността на Сдружение „Българско географско дружество“, което се явява пряк наследник и продължител на традициите на „Българското географско дружество“, учредено през 1918 г. в Царство България.

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Чл.1. (1) Пълното наименование на Сдружението е "Българско географско дружество", съкратено (БГД).
(2) Наименованието на Сдружението се изписва на английски език както следва: Bulgarian Geographical Society съкратено (BGS).

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА НА ДЕЙНОСТ

Чл.2. Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

 

СРОК

Чл.3. Сдружението се учредява за неопределен срок.

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4. Седалището на Сдружението е Република България, гр. София, а адресът на управление е гр. София 1504, район „Средец”, бул. Цар Освободител № 15, СУ „Св. Климент Охридски“, северно крило, Геолого-географски факултет.

 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл.5. Сдружението определя следните свои цели:
1. Да спомага за научното развитие на всички направления на географската наука във висшите учебни заведения в страната и Българската академия на науките;
2. Да спомага развитието на географското образование във висшите учебни заведения в страната, Българската академия на науките и системата на средното образование на Р. България;
3. Да съдейства за изграждането на съвременна комуникационна среда между учените, организациите и институциите, развиващи научна, управленска или професионални дейности свързани с географската наука;
4. Подпомагане на участието в процесите на вземане на решения, планиране и изпълнение на местни, регионални и национални планови и нормативни документи, отнасящи се до социално-икономически, политически и екологични въпроси с висок обществен интерес;
5. Да популяризира в българското общество и в чужбина достиженията на българската географска наука, българското географско образование и сродните научни направления;
6. Да създаде и поддържа среда за научно-географското изучване на българските земи с оглед тяхното културно, социално-икономическо, геополитическо и геоекологично развитие;
7. Да стимулира взаимното опознаване между България и другите страни в икономическо, културно, политическо и природно отношение
8. Да работи за утвърждаване на географията като професионално направление и професията географ в националния класификатор на професиите в Р. България
9. Да работи за утвърждаване на географията като изучавана дисциплина в образователните програми на всички нива.

На своите цели Сдружението извършва следните дейности и използва следните средства:
1. Извършва анализи на научната среда и разработва предложения, становища, доклади за нормативни промени и практически примери относно развитието на географското образование и наука в България;

2. Съгласуване на общи позиции на членовете на БГД и адресиране към съответните отговорни институции на европейско, национално и местно ниво;
3. Номиниране и участие на представители в работни групи за изработване на решения на национално, регионално и местно ниво;
4. Организиране на срещи, форуми, обучения и информационни кампании с цел максимална информираност на членовете и гражданските организации от цялата страна относно актуални проблеми, касаещи географското образование и наука;
5. Взаимодействие и обединяване на усилия с други български и европейски мрежи и коалиции за постигане на общи цели.
6. Дейности, свързани с развитие на капацитета на членовете и гражданските организации в областта на географската наука.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.7. (1) За осъществяване на определените в Устава цели и средства Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност - свързана с предмета на основната дейност, която не е забранена от закона, като използва прихода за постигане на определените в Устава цели.
(2) Предмет на свързана стопанска дейност по горната алинея са:
1. предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, подпомагащи постигането на целите на Сдружението;
2. изработване и разпространение на информационни материали, както и на литература по теми свързани с целите и дейността на сдружението и спомагащи постигането на неговите цели;
3. организиране на обучения, курсове, семинари и други подобни форуми, подпомагащи постигане целите на Българско географско дружество.
(3) Сдружението не може да разпределя печалба.

 

ИМУЩЕСТВО 

Чл.8. (1) Имуществото на Сдружението включва всякакви активи, включително вещи и парични средства във всякаква форма.
(2). Финансовите средства за дейността на Сдружението се набират от:
1. годишен членски внос;
2. спонсорство, дарения и завещания;
3. приходи от дейността на Сдружението, включително приходи от стопанска дейност;
4. финансова помощ от български и чуждестранни лица и международни организации, включително държавни и общински субсидии, както и финансови средства по грантови схеми;
5. доходи от имуществото на Сдружението.
(3) Предмет на дарение и завещание могат да бъдат пари, ценности, ценни книги, движими и недвижими имоти, обекти на интелектуална и друга собственост;
(4) Всички дарения и завещания ще бъдат отбелязвани в специален регистър и волята на дарителя ще бъде уважавана
(5) Сдружението може да получава дарения и финансова помощ от лица от страната и чужбина, без да допуска нарушаване на определената си в този Устав цел. Дарения и финансова помощ под условие, което противоречи на Закона и целите на Сдружението, не се приемат.
(6) Всеки член отговаря за задълженията на Сдружението до размера на дължимия от него членски внос.

Чл. 9 (1) Българско географско дружество може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и законите.
(2) Общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички свои членове за безвъзмездно разходване имуществото на сдружението, когато е в полза на:
1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
(3) Българско географско дружество подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието.

 

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.10. Органи на Сдружението са Общото събрание, Управителният съвет и Председателят на Управителния съвет. .

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.11. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
(2) Общото събрание може да бъде редовно и извънредно.
(3) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. 

Чл.12. (1) Общото събрание има следните права:
1. Изменя и допълва Устава;
2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет, Председателя на УС, както и Заместник-председателя на УС;
3. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението;
4. Приема бюджета на Сдружението;
5. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
6. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
7. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
8. Взема и други решения, предвидени в устава.
(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

Чл.13. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се публикува в интернет страницата на Сдружението и се изпраща до всеки един член с препоръчано писмо с обратна разписка, по електронна поща или се връчва лично срещу подпис на всеки един от членовете на Сдружението най-малко един месец преди датата на заседанието.

Чл.14. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членовете на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

Чл.15. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

Чл.16. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите членове.
(2) Решенията по чл. 9, ал. 2 и чл.12, ал.1, т.1 и т.3 се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, Общото събрание не може да взема решения.
(4) На всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и протоколчика. Съставя се също така и списък на присъстващите на събранието членове, който става неразделна част от протокола на заседанието. Всеки член, присъствал на събранието, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите от него решения в протокола.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.17. (1) Управителният се състои от 5 (пет) до 7 (седем) лица, членове на Сдружението, включително Председателя на УС и Заместник-председателя.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от четири години, като мандатът им започва да тече от датата на избирането им от Общото събрание.
(3) Член на Управителния съвет не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата. Той може да бъде избран отново за член на Управителния съвет след прекъсване от поне един мандат.
(4) В случай, когато член на Управителния съвет не може да изпълнява повече своите функции, той престава да бъде негов член. В тези случаи Управителният съвет продължава да работи в намален състав до следващото Общо събрание. Членовете на Управителния съвет могат да участват в ръководни органи на други юридически лица със сродна дейност.
(5) Номинираните за членове на Управителния съвет присъстват лично на изборното Общо събрание или декларират своето съгласие да бъдат избрани.

Чл.18. Управителният съвет:
1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. Приема и внася в Общото събрание проект за бюджет и проектоплан за дейността;
3. Приема и внася в Общото събрание финансов отчет и отчет за дейността на Сдружението, който трябва да включва изискуемите съгласно закона данни, както и други данни, които се определят от Общото събрание. Отчетът е публичен.
4. Взема решение за откриване и закриване на клонове и регионални офиси или за определяне на регионални координатори на Сдружението;
5. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обществена полза, и носи отговорност за това;
6. Взема решения относно реда, дължимостта и размера на членския внос.
7. Определя адреса на Сдружението.
8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
9. Управлява и се разпорежда с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на Устава;
10. Създава и закрива търговски дружества на Сдружението и решава въпросите за дяловото участие на Сдружението в такива;
11. Свиква Общото събрание на Сдружението
12. Приема и изключва членовете на Сдружението, констатира отпадането на членовете и води книга на членовете на Сдружението. Избира и освобождава управителите на клоновете на Сдружението, както и на юридическите лица, на които Сдружението е собственик и определя възнагражденията им;
13. Избира лицензиран експерт-счетоводител в необходимите случаи;
14. Взема решение за членство в сродни национални и международни организации;
15. Приема Вътрешните правила за работа на Сдружението;
16. Взема решение за избор на ликвидатор на Сдружението.

Чл.19. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на УС. Редовни заседания на Управителния съвет се провеждат минимум 3 пъти годишно. Поканите и дневният ред на заседанията се публикуват на интернет страницата на Сдружението до една седмица предварително. Председателят е длъжен да свика извънредно заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от Зам. председателя или от определен от Управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Управителният съвет взема решения с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.18, т.4, 5, 9, 10, 14 и 16 - с мнозинство от всички членове.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл.20. (1) За осъществяване на функциите си като членове на Управителния съвет членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение.
(2) УС си запазва правото да наема срещу възнаграждение свои членове за извършване на услуги, предоставяни на организацията в различни професионални области.

Чл.21. (1) Членството в Управителния съвет се прекратява предсрочно:
1. по решение на Общото събрание в случаите на установено нарушение на закона, на настоящия устав или на друго вътрешно решение на Сдружението, или при неизпълнение на задълженията на лицето като член на Управителния съвет, или при причиняване на вреди на Сдружението с действията си.
2. По собствено желание на съответния член, след писмено предизвестие, отправено до Председателя на Управителния съвет;
3. При прекратяване съществуването на съответния член.
(2) В случаите по ал.1 Управителният съвет заседава при намален състав, до избиране на нов член от Общото събрание. Член на Управителния съвет, избран на мястото на лице, прекратило участието си в Управителния съвет, довършва неговия мандат.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.22. Председателят на Управителния съвет се избира и освобождава от Общото събрание за срок от 4 години. Избраният от Общото събрание председател на Управителния съвет е член на Управителния съвет по право. 

Чл.23. (1) Председателят на Управителния съвет:
1. Организира и ръководи изпълнението на програмата и бюджета на Сдружението, приети от Общото събрание.
2. Организира и ръководи изпълнението на решенията на Управителния съвет;
3. Организира и ръководи цялостно административната дейност на Сдружението;
4. Назначава и освобождава изпълнителен екип по трудово правоотношение към Сдружението, както и изпълнява всички останали функции на работодател по смисъла на Кодекса на труда и подзаконовите актове по прилагането му, по ред, определен от Управителния съвет;
5. Сключва граждански договори с физически лица за изпълнение на дейността на сдружението;
6. Подготвя и представя за одобрение от Управителния съвет, проект за бюджет и проектоплан за дейността;
8. Подготвя и представя за одобрение от Управителния съвет, финансов отчет и отчет за дейността на Сдружението, който трябва да включва изискуемите съгласно закона данни, както и други данни, които се определят от Общото събрание;
10. Следи за правилното счетоводно отчитане на Сдружението;
11. Представя тримесечен отчет на Управителния съвет за сключените през периода договори, с които Сдружението е поело задължения;
12. Изпълнява и други функции, предвидени в устава.
(2) За дейността си Председателят се отчита и отговаря пред Управителния съвет.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.24. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет и от Зам. председателя на Управителния съвет заедно и поотделно.

 

ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.25. (1).Членовете на Сдружението биват редовни, асоциирани и почетни.
(2) С право на глас в Общото събрание се ползват редовните членове на Сдружението. 
(3) Редовни членове на Сдружението могат да бъдат физически и юридически лица, които приемат целите, задачите и формите на дейност на Сдружението и желаят да подпомогнат работата на Сдружението.
(4) Асоциирани членове са граждански групи или мрежи/организации, които осъществяват конкретни дейности или инициативи.
(5) Почетни членове са физически лица с особени заслуги, които с членството си допринасят за престижа на Сдружението. Те се избират от Управителния съвет и са освободени от плащане на членски внос.

Чл. 26. (1) Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет въз основа на подадено писмено заявление за членство, което изразява готовност от страна на кандидата за член да съдейства за осъществяване на целите на Сдружението, да спазва Устава и вътрешните правила на Сдружението и да плаща членски внос.
(2) Управителният съвет има право да откаже заявление за членство, когато предишната или настояща дейност на лицето противоречи на целите и задачите на Сдружението.

Чл.27. (1) Членството възниква с решение на Управителния съвет.
(2) Членството се прекратява:
1. с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на Сдружението;
2. с прекратяването на юридическото лице редовен член и със смъртта или поставянето под запрещение на почетните членове;
3. с изключването;
4. с прекратяването на Сдружението;
5. при отпадане.
(3) Общото събрание може да изключи всеки член, който нарушава Устава, действал е против целите на Сдружението или който по друг начин е действал против интересите на Сдружението. Лице, чието членство бъде прекратено по този начин не може да подаде повторно заявление за членство и да бъде прието в Сдружението без изрично съгласие за това на Общото събрание.
(4) Отпадането поради невнасяне на членски внос в продължение на 2 (две) години се констатира по документи и се обявява от Управителния съвет.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.28. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.
(2) Всеки член на Сдружението има право:
1. да бъде информиран за неговата дейност;
2. да се ползва от имуществото му при изпълнение на дейности на Сдружението, по определени от Управителния съвет правила;
3. да се ползва от резултатите от дейността му при изпълнение на дейности на Сдружението.
(3) Всеки член на Сдружението има право да участва в управлението му.
(4) Всеки член на Сдружението е длъжен да:
1. спазва Устава и Вътрешните правила;
2. подпомага Сдружението за постигане на целите му;
3. пази доброто име на Сдружението;
4. внася своя годишен членски внос за настоящата година до провеждане на годишното общо събрание на Сдружението за съответната година.
(5) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
(6) Правата и задълженията на членовете се осъществяват съгласно настоящия Устав и Вътрешните правила на Сдружението.

 

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.29. (1) Книги на Сдружението са:
1. Книга на членовете;
2. Книга с протоколите от заседанията на Общото събрание;
3. Книга с протоколите от заседанията на Управителния съвет.
(2) Всички колективни органи на Сдружението са длъжни да водят книги за протоколите от заседанията си.

Чл.30. (1) Сдружението води книга на членовете, в която се вписват техните данни за идентификация и контактна информация за всички членове на Сдружението, датите на тяхното постъпване и отпадане, напускане или изключване.
(2) Книгата на членовете може да се води и съхранява в електронен вид.

Чл.31. (1) На заседанията на Общото събрание и на заседанията на Управителния съвет се водят книги с протоколи, в които се отразяват направените предложения и заявления и взетите решения.
1. Протоколите от заседанията на Общото събрание се водят от протоколчик, избран от Общото събрание, и се заверяват с подписите на председателстващия събранието и протоколчика на събранието.
2. Протоколите от заседанията на Управителния съвет се заверяват с подписите на присъствалите на заседанието членове на Управителния съвет.
(2) Всички членове на Сдружението могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги, съгласно реда предвиден в настоящия Устав и Вътрешните правила на Сдружението.

 

СИМВОЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.32. (1) Сдружението има свои емблема, печат и бланка.
(2) Емблемата на Сдружението се определя с решение на Общото събрание.
(3) Всяко писмено изявление на Сдружението съдържа неговото наименование, емблема, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация и БУЛСТАТ номер.

 

ЛИКВИДАЦИЯ

 Чл.33. (1). При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2). Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
(3). Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество.
(4). Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на закона.
(5) Имуществото, след удовлетворяване на кредиторите, по решение на Общото събрание се предоставя на нестопанска организация със сходен предмет на дейност, за да бъде използвано за постигане на близки нестопански цели.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Всички въпроси неуредени в настоящия Устав и вътрешните правила на Сдружението, ще бъдат разрешавани съгласно българското гражданско законодателство.

§ 2. Настоящият Устав е приет от учредителите на 22.04.2014 г