Българското географско дружество отправя апел към всички географи в страната, свързан с третото десетилетие на ХХI в. – това да бъде десетилетието на усилено развитие за българската география – в университетите, научните институти, училищата. С решение на УС на Дружеството от 28 ноември 2019 г. се утвърди предложението на председателя доц. д-р Климент Найденов за иницииране на Декада на географията в България.

„Нека предстоящото десетилетие бъде времето, в което географите в страната – учени, учители, общественици и всички членове на географската общност като цяло, да се мотивираме и да работим за развитието на географията в България като модерна наука с международно признание и с важна роля в обществото. Време е да погледнем напред и да търсим начини и средства как успешно да си сътрудничим и да утвърждаваме географията като фундаментална наука, учебен предмет и възможност за бизнес.“, коментира доц. Найденов.

Българското географско дружество достойно отбеляза през 2018 г. своя вековен юбилей с поредица от местни, национални и международни събития. В началото на второто столетие от своята история организацията, обединяваща географската гилдия в страната, си поставя своите цели, една от които е реализирането на Декада на географията в България. Сред задачите на Дружеството за периода след началото на 2020 г. са:

  • да разширява дейността си и да приобщава все повече хора към инициативите си;
  • да се ангажира активно в провеждането на национални и международни научни, изследователски и образователни форуми, проекти и партньорства;
  • да издигне авторитета на своето издание „Известия на БГД“ и да го утвърди чрез рефериране и индексиране в международната база данни;
  • да активизира ролята си в диалога за пълноценно и полезно географско образование и да стимулира ролята на бизнеса и технологиите в училищния и университетския образователен процес;
  • да участва активно в изграждането на позитивен и проспериращ образ на географската наука в българското общество на базата на реални постижения и успехи.

Декадата на географията в България ще бъде индикаторът, който ще покаже перспективността на географската общност в страната и способността ѝ да заеме своето достойно място. Българското географско дружество остава отворено към идеи и предложения за инициативи в рамките на географската декада.