Изпълнително бюро

Управителният съвет на БГД, в стремежа си да изгради добре работеща организационна структура и в съответствие с чл. 18, ал.5 от Устава на Дружеството, реши да създаде нов оперативен орган – Изпълнително бюро (ИБ) в 10-членен състав. Бюрото е оранизирано по ключови направления (ресори) от дейността на Дружеството. 

Първоначално ИБ е утвърдено на заседание на УС на БГД на 21.06.2016 г.

ИБ има за цел да подпомага УС в организационната работа, да координира дейностите в Дружеството, свързани с планиране, организация и провеждане на събития, да съдейства за популяризиране на дейността на Дружеството, да съдейства за подобряване на комуникацията между членовете на Дружеството.

Настоящите ресори и отговорниците за тях бяха определени на редовно заседание на УС на БГД на 24-ти юни 2019 г. Съставът на ИБ на БГД е както следва:

Проекти - Венцислава Чепишева;

Международна дейност - Калоян Цветков;

Комуникация и връзки с обществеността - Антонина Атанасова

Средно образование - Теодора Малинова

Висше образование - Евгения Сарафова

Регионални структури и клонове - Димитър Желев

Научно-популярна дейност - Атанас Китев

Издателска и публикационна дейност - Христина Проданова

Уебсайт - Десислава Христова

Организация на събития - Лидия Семерджиева

 

Асоциирани членове:

Регионални структури - Мария Петрова, Мирослав Иванов

Административни дейности - Велимира Стоянова