Мисия

Българско географско дружество (БГД) е организация за осъществяване на дейност в обществена полза. Основната мисия на БГД е да обединява географите и всички, които имат отношение към географското познание за. В тази връзка Дружеството си поставя следните основни цели:

  • Да спомага за научното развитие на всички направления на географската наука във висшите учебни заведения в страната и Българската академия на науките;
  • Да спомага развитието на географското образование във висшите учебни заведения в страната, Българската академия на науките и системата на средното образование на Р. България;
  • Да съдейства за изграждането на съвременна комуникационна среда между учените, организациите и институциите, развиващи научна, управленска или професионални дейности свързани с географската наука;
  • Подпомагане на участието в процесите на вземане на решения, планиране и изпълнение на местни, регионални и национални планови и нормативни документи, отнасящи се до социално-икономически, политически и екологични въпроси с висок обществен интерес;
  • Да популяризира в българското общество и в чужбина достиженията на българската географска наука, българското географско образование и сродните научни направления;
  • Да създаде и поддържа среда за научно-географското изучаване на българските земи с оглед тяхното културно, социално-икономическо, геополитическо и геоекологично развитие;
  • Да стимулира взаимното опознаване между България и другите страни в икономическо, културно, политическо и природно отношение;
  • Да работи за утвърждаване на географията като професионално направление и професията географ в националния класификатор на професиите в Р. България;
  • Да работи за утвърждаване на географията като изучавана дисциплина в образователните програми на всички нива.

За постигане на своите цели БГД: извършва анализи на научната среда и разработва предложения, становища, доклади за нормативни промени и практически примери относно развитието на географското образование и наука в България; Подпомага съгласуване на общи позиции на членовете на БГД и адресиране към съответните отговорни институции на европейско, национално и местно ниво; номинира и участва в работни групи за изработване на решения на национално, регионално и местно ниво; организира срещи, форуми, обучения и информационни кампании с цел максимална информираност на членовете и гражданските организации от цялата страна относно актуални проблеми, касаещи географското образование и наука; взаимодейства и обединява усилия с други български и европейски мрежи и коалиции за постигане на общи цели. Извършва дейности, свързани с развитие на капацитета на членовете и гражданските организации в областта на географската наука.