проф. д-р Стоян Недков, заместник-председател на БГД

Стоян Недков е професор по Картографи и ГИС, зам.-директор в направление наука и образования на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките (НИГГГ-БАН) и ръководител на секция „ГИС“ в същия институт. Проф. Недков има над 20-годишен изследователски опит в областта на ландшафтната екология, моделирането на свързани с водите екосистемни услуги и защитата от наводнения. Работил е в десетки национални и международни научни проекти като участник на екипите и като ръководител, вкл. в проекти, финансирани по програми на ЕБР, НАТО и Европейският съюз. Най-емблематична е работата му по вече приключилите проекти ESMERALDA и MAIA към Европейската комисия, както и текущите SELINA (по Хоризонт Европа, 2022-2026) и INES (по Фонд научни изследвания, 2021-2024).

Проф. Стоян Недков е ръководител на двама успешно защитили и реализирали се докторанти по „Картография и ГИС“ и „Физическа география и ландшафтознание“. Понастоящем е ръководител на един редовен и двама задочни докторанти. 

Проф. Недков е преподавал в Софийски университет „Св. Клименти Охридски“ и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ лексионни курсове по Картография и ГИС, Ландшафтознание и Ландшафтна екология. Съвместно с гл. ас. д-р Христина Проданова, преподава два курса към Центъра за обучение на БАН – „Практически умения за разработване на научна статия“ и „Пространствен анализ и оценка на екосистемни услуги чрез използване на ГИС-базирани приложения“.

Проф. Недков има богат опит в публикационния процес като автор, рецензент и редактор на научни статии в реномирани международни издателства, участва в редакционните колегии на списание One Ecosystem и е участвал е в редакционната колегия на списание Plos One. Проф. Недков е рецензирал статии за списания от базите данни на Web of Science и Scopus.

Проф. Недков е председател на УС на БГД в два последователни мандата - временният при възстановяването на дружеството и редовният в периода 2014-2018 г. От есента на 2018 г. е главен редактор на възстановеното списание на дружеството – „Известия на Българското географско дружество“, а от началото на 2021 г. става зам.-главен редактор поради трансформацията на списанието от национално в международно и включването на проф. Джон Пикълс от САЩ като нов главен редактор.

Член е на Ecosystem Services Partnership, съкоординатор на Националния комитет по география, на националната група за екосистемни услуги на България и на регионалния клон на ESP за Югоизточна Европа