доц. д-р Емилия Патарчанова, член на УС

Емилия Патарчанова е доцент и доктор по икономическа и социална география и магистър по мениджмънт и фирмено управление. Повече от 25 години е преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и председател на Контролния съвет на университета (настоящ мандат). Ръководител е на докторска програма „Икономическа и социална география“, на магистърска програма „Регионално развитие“ и на програма за преквалификация на педагогически специалисти „Учител по география“.

Научните ѝ интереси са областта на социално-икономическата география, регионалното развитие и географското образование. Автор е на десетки научни публикации (статии, студии, глави от монографии) и на 15 учебници и учебни помагала за ученици и студенти. Има опит като член на научни и редакционни съвети на списания в Румъния, Русия и България и рецензент. Зам. председател е на Съюза на учените, клон Благоевград (втори мандат).

От 2019 г. е председател на Националната комисия за организиране и провеждане на националната олимпиада по география и икономика, а от 2016 г. е член на комисията. Има дългогодишен опит по създаване на задачи за ДЗИ по география и икономика, извършване на експертна оценка на материали за ДЗИ по география и икономика и като оценител и арбитър на ДЗИ по предмета.