Вторник, 18 Май 2021 17:17

Уранодобивът в поречието на река Места, последици върху околната среда и здравето на човека

В края на 2020 г. излезе от печат монографията „Уранодобивът в поречието на река Места, последици върху околната среда и здравето на човека“ с автор гл. ас. д-р Надежда Николова.

„При уранодобивната дейност в природната среда постъпват опасни радионуклиди, които мигрират в природните компоненти. Съществен момент, със социално и обществено значение, е разпространението на радона в обществените сгради, както и попадането на урана и радия в повърхностните, подземните и особено в питейните води. Чрез подходящи примери в книгата е показана степента на това въздействие във времето и пространството. Подчертано е значението на ликвидационните дейности в уранодобива и прибързаното закриване на урановите мини.

Заключителната част от монографията е медикогеографска и е посветена на радиационния риск за населението. Тя дава представа както за общите теоретични въпроси за въздействието на уранодобива и радионуклидите върху човешкото здраве, така и по-конкретно за района на село Елешница“

Проф. Румен Пенин

 

Монографията е рецензирана от проф. Румен Пенин и доц. Цветан Коцев. Издава „Авангард прима“.

 

***

Гл. ас. д-р Надежда Николова е преподавател в Югозападен Университет „Неофит Рилски” град Благоевград от 1996 г. Преподава основни и специализиращи дисциплини в областта на природната география, ландшафтната екология и методиката на обучението по география. Научните и интереси са в областта на антропогенното въздействие върху околната среда, радиоекологията, медицинската география и екологията на човека.

Завършва специалност география през 1995 г. в Софийски университет „ Св.Климент Охридски”. Специализира в катедра Ландшафтознание и опазване на околната среда с профил физикогеограф - ландшафтовед и учител по география. 

Учителства в 39 СОУ ”Петър Динеков” град София. Работи като специалист в отдел „Опазване на околната среда”  на  Националния Статистически Институт.

Докторант е на Националния Институт по геофизика, геодезия и география при БАН, където през 2007 година защитава докторска дисертация, свързана с геохимията и разпространението на тежки метали и радионуклиди в ландшафтите от водосборния басейн на р.Места.

Гл. ас. д-р Надежда Николова участва в дейността на Българското географско дружество и Съюза на учените в България.

В периода от 2007-2019 е участвала в подготовката, провеждането и проверката на Държавните зрелостни изпити по География и икономика. Единадесет години е била член на Националната комисия за олимпиадата по „Геогрофия и икономика” и е подготвяла българският отбор за Международната географска олимпиада  - IGEO.

Автор е на учебници за средното образование, помагала за ДЗИ, националното външно оценяване и десетки научни статии и две монографии.

На експерно ниво взема участие в редица национални и международни проекти, конференции и научно-изследователски експедиции у нас и в чужбина.