Четвъртък, 09 Май 2024 18:35

Речен отток и водни ресурси в западната част на Дунавски водосборен басейн

Монографията „Речен отток и водни ресурси в западната част на Дунавски водосборен басейн“ на д-р Калин Сейменов е посветена на количеството и качеството на по­върхностните води в условията на изменение на климата и антропогенни въздействия на регионално равнище на примера на седем речни водосбора. Анализирани са факторите, оказващи влияние за формирането на количеството и качеството на речните води, поставен е акцент върху многогодишната, месечната и сезонната отточна динамика, екстремните хидроложки събития, обезпечеността с водни ресурси и физикохимичното състояние на водите.

Монографията се основава на дисертационния труд на автора. Книгата е предназначена за специалисти в областта на хидроложките изследвания, мониторинга и управлението на водните ресурси, на органите на местната власт и неправителствени организации с отношение към опазването на околната среда.

Книгата може да бъде поръчана от автора по имейл или да бъде прочетена в библиотека География – ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“, както и в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.

---

Д-р Калин Сейменов е географ в Центъра по хидрология и водно стопанство (филиал Пловдив) към Националния институт по геофизика, геодезия и география, Българска академия на науките. Той е магистър по Изменения на климата и управление на водите (2019) и доктор по Хидрология на сушата и водните ресурси (2023) в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.