Списания

За времето на своето съществуване от 1918 Българското географско дружество създава и участва в разработването на периодични издания с научна и научно популярна тематика. Най-значимите научни издания са „Известия на Българското географско дружество” и Проблеми на географията в България. Издадени са два научни сборника /1959, 1986/ и са били списвани три научно-популярни списания: „Географски преглед”, „Страни и народи” и „География”.

Научни списания
Известия на Българското географско дружество. Най-старото и авторитетно издание на дружеството излиза през два периода 1934 – 1943 и 1953 – 1992.

Проблеми на географията в НР България. Съвместно издание на НК по география, БГД, Географския институт на БАН и ГГФ на СУ. Списанието излиза от 1964 до 1978 като за този период са издадени 5 тома с 56 статии.

Научно-популярни списания
Географски преглед. Научно-популярно списание излизало през периода 1946 – 1950 г. като през този период са издадени 18 книжки.
Страни и народи. Научно-популярно списание излизало през периода 1947 – 1949 г. 
География. Излиза в периода 1950 – 1992г. и се явява продължител на предходните две.