доц. д-р Георги Железов, член на УС

Доц. д-р Георги Железов е завършил висшето си образование през 1999 г. в Геолого-географски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” специалност Ландшафтознание и опазване на околната среда. Придобива докторска степен по Картография през 2005 г. в СУ “Св. Климент Охридски”. През същата година започва работа в Географски институт на БАН. В настоящия момент д-р Железов е доцент в Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН и изпълнява длъжностите Научен секретар на института и Ръководител на секция „Физическа география”. Изследователската му работа е съсредоточена в областта на ландшафтната екология, екосистемните услуги, влажните зони, картографията и пространственото моделиране на природни системи. Участва в редица научни и практико-приложни проекти свързани с анализ и оценка на състоянието, потенциала и динамиката на ландшафтното разнообразие, екосистемните и ландшафтни услуги, влажните зони, развитието на планинските региони, оценката на опасността от рискови процеси, пространствено моделиране на природни и обществени системи др. Георги Железов е член на контролния съвет на Българската картографска асоциация и заместник председател на научната мрежа за
изследване на планинските региони в Югоизточна Европа (SEE-more network).