Климент Найденов

доц. д-р Климент Найденов, председател на БГД

Доц. д-р Климент Найденов е завършил висшето си образование през 2001 г. в Геолого-географски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” специалност “Икономическа география. Население и селища”. Има 2 годишна специализация по Международни отношения в същия университет. Магистър е по Икономика и управление на туризма. През 2012 г. придобива докторска степен по География на населението и селищата, а през 2013 е избран на академичната длъжност доцент по Демография, регионално развитие и управление на човешките ресурси. През 2015 г. е избран за ръководител на катедра „Регионално развитие” към ГГФ на СУ, а от октомври 2019 г. е декан на Геолого-географския факултет.

Изследователската му работа е съсредоточена в областта на демографията и регионалното развитие. Има интереси в сферата на туризма и урбанизма. Участвал е в над 100 научни и практико-приложни проекти свързани с регионалното развитие и планирането на територията, туризма и демографските проблеми. Климент Найденов е член на Българско географско дружество, International Union for the Scientific Study of Population, Association of American Geographers и др.