д-р Димитър Атанасов, член на УС

Д-р Димитър Атанасов завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски”, магистратура специалност „Ландшафтознание и опазване на околната среда” през 2001 г. От 2009 г. е доктор на географските науки и преподавател в катедра „Регионално развитие“ на Геолого – географски факултет.

Той е основател и председател на фондация „ЛОПС”. Д-р Атанасов участва в различни обществени, стопански и нестопански организации.