2019 - vol. 40

ИЗВЕСТИЯ

НА

БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО

ТОМ 40 – 2019

JOURNAL OF THE BULGARIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY

VOLUME 40 – 2019

 

Корица и титулни страници/ Cover and title pages

Гачев, Е., Джурович, Пр., Стоянов, Кр., Безинска, Г., Иванов, М., Петров, Ст. Относно образуването на Хридското езеро в планината Богичевица, Черна гора/ Gachev, Е., Djurović, P., Stoyanov, K., Bezinska, G., Ivanov, M., Petrov, S. About the formation of Hridsko lake in Bogićevica Mountains, Montenegro

Гиков, А., Димитров, П. Картографиране на изгорелите площи и оценка на пораженията при пожарите в Кресненското дефиле през 2017 година/ Gikov, A., Dimitrov, P. Mapping of burned area and assessment of burn severity of the 2017 wild fires in Kresna gorge

Сейменов, К. Екстремно висок отток във високопланинските речни басейни на Рила/ Seymenov, K. Extremely high flow within the Alpine catchments in the Rila Mountain

Чолакова, З. Сравнителен анализ на съдържанието на тежки метали в почвите на карстови ландшафти/ Cholakova, Z. Comparative analysis of the content of heavy metals in the soils of karst landscapes

Петров, Г., Проданова, Хр. Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Шипченска планина в миналото/ Petrov, G., Prodanova, H. About existence of coniferous belt on the northern slopes of Shipchenska mountain in the past

Петров, К. Възможности за подобряване на регионалното развитие на Хасковска и Кърджалийска области/ Petrov, K. Opportunities to improve the regional development of Haskovo and Kurdzhali districts

Султанова, М. Изследване на нагласите на населението в Смолянска област за изграждане на политики за УРР/ Soultanova, M. Investigation on Public Opinion of People Towards Regional Sustainable Development Policies Implementation in the Smolyan Region

Василева, В. Планински туризъм в България/ Vasileva, V. Mountain tourism in Bulgaria

Иванов, С., Видев, Кр., Кастрева, П. Картографски знаци за карти на културно-историческото наследство/ Ivanov, S., Videv, K., Kastreva, P. Map Symbols of Cultural-Historical Heritage

Василева, М. „Къщата на географското образование“ – примерен модел/ Vasileva, M. “The House of Geography Education” – an Example Model

Съдържание/ Contents