Понеделник, 16 Май 2016 12:35

Международна публикация за териториалната идентичност под редакцията на български географ

Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe (Edited by V. Mihaylov). Instytut Geopolityki, Częstochowa, 2014, 364 pp.

Полският Институт по геополитика издаде ангоезичната книга „Територии и идентичности в Централна, Източна и Югоизточна Европа”. Тя е създадена по инициатива на българския географ д-р Валентин Михайлов, редактор на изданието.
Публикацията съдържа оригинални изследвания на учени от Полша, Русия, България, Украйна, Гърция, Австрия и Румъния. Свои разработки представят общо 23 утвърдени и млади учени, работещи в сферата на културната и политическата география, политологията, социологията и международните отношения. Показателно за нивото е участието на значими имена на съвременната география и политология като Дмитрий Замятин, Владимир Стрелецки, Збигнев Рикел, Йежи Рунге, Петер Йордан, Андрей Макаричев и други.
Няколко самостоятелни глави в книгата са дело български географи: „Съзнанието и идентичността на човешките общност в геопространствен аспект – интердисциплинарна област на развиващи се идеи, подходи и изследователски перспективи” и „Териториалното съзнание като компонент на идентичността на националните и етническите общности” с автор Валентин Михайлов. Вилиян Кръстев представя разработката „Туристическият образ на мястото”, Марин Русев и Айсун Авджиев – „Геополитическото положение – индикатор за геополитическата идентичност на Турция”.
Допълнителен плюс на книгата са 20 фигури и 20 таблици, които успешно обобщават и визуализират ключови тези в текстовите анализи.
Книгата обхваща пет раздела. Първият от тях представя изследвания по избрани проблеми от теорията и методологията на териториланата идентичност в бившите социалистически страни. Критично са разгледани водещи, подходи, концепции и понятия в тази сфера като постмодернизъм, структурализъм, конструктивизъм, постколониализъм и др. и приложението им в трудовете на западноевропейски, американски и руски учени. Освен това читателят има възможност да се запознае с теоретични концепции и дефиниции на различни понятия в областта на териториалното съзнание и идентичност, разработени от авторите на първия раздел.
Следващите части на книгата представят емпирични изследвания, разкриващи сложните връзки между власт и пространство, география и история, културна идентичност и политика. Изследванията на тези отношения засягат различни пространствени равнища. Същото се отнася и за проблемно-тематичния аспект на отделните глави. Част от тях са посветени на образи и перцепции за географски пространства и обекти от сферата на европейската интеграция, международните отношения, туризма, геоикономиката, функциониращи в общоевропейски мащаб или засягащи страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа. На равнище национални държави интерес представляват главите, посветени на различни проблеми на етническата, конфесионалната, културната, геополитическата, регионалната идентичност на страни като Русия, Украйна, Полша, Турция и Румъния. Най-голям брой от главите са посветени на въпроси на идентичността на равнище региони и градски агломерации, напр. Закарпатския регион, Рибнишката агломерация в Южна Полша, Горна Силезия, приграничните региони на Русия и Украйна, големите градове на Румъния и др.
Класическите теории на регионалното развитие отдават внимание на т.нар. твърди фактори като природни условия и ресурси, стопанска специализация, развитост на инфраструктурата, достъп до пазари, жизнен стандарт и др. Част от авторите на колективната монография акцентират и върху значението на т.нар. меки фактори като субективната самоидентификация, регионалните стереотипи и възприятия на своето място/регион/страна в географското пространство и в проектирането на отношенията с други териториални общности. В теорията на както на социалната география, така и на международните отношения, социологията, културната антропология, именно тези фактори се възприемат като все по-важни в териториалното развитие. От една страна, това засяга пост-социалистическата трансформация на източноевропейските страни, като възраждането на националните и регионалните идентичности има най-драматични последици на територията на бивша Югославия, някои страни и региони от бившия Съветски съюз (Нагорни Карабах, Приднестровието, Украйна и др.). От друга страна, книгата показва редица примери за това как териториалната идентичност на населението на ниво региони, административно-териториални единици и селища играе все по-голяма роля в администрирането на териториите, културния живот, развитието на туризма.
Както подчертава редакторът на изданието, териториалното съзнание и идентичност ще продължи да бъде реален фактор за бъдещите процеси както на интеграция, така и на дезинтеграция на международни структури и национални държави. Затова и колективната монография „Територии и идентичности в Централна, Източна и Югоизточна Европа” представя общите усилия на международния авторски колектив за популяризиране на избрани теоретичи и приложни изследвания по тази високо актуална тема.
Книгата „Територии и идентичности в Централна, Източна и Югоизточна Европа” има не само научно и образователно значение. Част от тезите на нейните автори намират пряко приложение в сфери като геополитиката, международните отношения, регионалната политика, туристическия маркетинг и др.