Четвъртък, 24 Март 2016 02:13

Нова научна монография

Излезе от печат научна монография посветена на устойчивото развитие на планинските региони в югоизточна Европа. 

Koulov, B. and G. Zhelezov (eds.) Sustainable Mountain Regions: Challenges and Perspectives in Southeastern Europe. Dordrecht: Springer, 2016.

Central to this edited volume is the proposition that the mountainous border region of Southeastern Europe needs to become a special target of European Union scale, regional development policy-making. Vivid case studies from eleven Central and Southeast European states present diverse perspectives on this region’s physical geography, economy and demographics and demonstrate the integrative potential of the geographic perspective in mountain research. Europe as a whole has a lot to gain from a “sustainable mountains” policy, especially in Southeast Europe. In their focus on the sustainable development of such  areas, the chapters consider regional development policy, ecosystem services assessment, small-scale tourism, and forestry management.

This book will be of interest to a wide audience, including academics, students, and practitioners in the fields of geography, ecology, and environmental studies.

Кулов, Б., Г. Железов (ред.) Устойчиви планински региони: Предизвикателства и перспективи в Югоизточна Европа. Дордрехт: Шпрингер, 2016.

Централно място в публикацията заема твърдението, че планинските райони по югоизточната граница на Европейския съюз трябва да се разглеждат като райони за приоритетно развитие от съюзен мащаб. Ярки казуси от единадесет държави на Централна и Югоизточна Европа представят оригинални гледни точки за физическата география, икономиката и демографията на този район и демонстрират интегративния потенциал на географското виждане в изследванията на планините. Европа като цяло и особено Югоизточна Европа, биха спечелили от една политика за "устойчиви планини". В своя фокус върху устойчивото развитие на тези райони, представените статии разглеждат политиката за регионално развитие, оценка на екосистемните услуги, местния туризъм, както и управлението на горите.

Тази книга ще бъде от интерес за широката публика, включително университетски преподаватели, студенти и специалисти от практиката в областта на географията, екологията и изучаването на околната среда.

Повече за книгата на уебсайта на издателството: http://www.springer.com/br/book/9783319279039