Сряда, 16 Септември 2020 12:47

Отношенията „ядро–периферия“ и хоризонталните неравенства в Европа

Отношенията „ядро–периферия“ и хоризонталните неравенства в Европа

Koulov, B. (2020) Europe’s Core-Periphery Relations and Horizontal Disparities. Национално издателство за образование и наука „Аз-Буки“, 142 стр. ISBN 9876197065305

Основната цел на монографията е географско изследване на социално-икономическите „хоризонтални неравенства“, според термина на Doyle и Stiglitz (2014), на европейския континент, в опит да се задълбочи тяхното познаване и разбиране, чрез идентификация, картографиране и анализ на гео-пространствените им елементи, структура, граници и динамика. Отношенията „ядро-периферия“ между всички европейски държави и техните региони от ниво НУТС 0 до НУТС 3 включително, се анализират на основата на статистически данни на Евростат за периода 2007-2017 година и Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели (НУТС - 2016), според Класификацията на Евростат. Изследването използва показателя „Стандарт на покупателната способност“ (PPS) на жител, който дава възможност за сравнение на между страните и регионите в Европа, като същевременно отчита различните валути и равнища на цените във всяка държава. Този показател не отчита много от измеренията на благосъстоянието, но засега се използва за разпределяне на структурните фондове на ЕС и, в този смисъл, остава почти неизбежен за целите на регионалната политика.

За елементи от Европейското социално-икономическо ядро, този труд приема регионите от всеки мащаб, които се характеризират с БВП на глава от населението (PPS), равен или над 100% от средното ниво за ЕС-28. От своя страна елементите на периферията са категоризирани в три категории - горна, средна и дълбока - въз основа на същия показател. Чрез индекс на хоризонтално неравенство се измерва величината на хоризонталните неравенства в стандарта на живот на жителите от европейското ядро ​​и периферия, както и тяхната времева динамика, за периода между 2007 и 2017 година.

Задачите на проучването включват не само анализ и оценка на най-новата налична информация за хоризонталните различия в Европа, техния произход, мащаби и тенденции на развитие. Привличането на общественото внимание към районите със специфични географски характеристики, към факторите и механизмите на периферализация, както и към социално-икономическите и геополитическите последици от наблюдаваните явления и процеси, би улеснило разработване на изводи, основани на доказателства и разработване на по-ефективни решения, инструменти и политики, насочени към поддържане на устойчивото гео-пространствено равновесие на Европейския континент.