Сесии

Научни сесии:

Климатични промени, oколна среда, риск и адаптация

Ландшафтна екология и природен капитал

Геоинформационни технологии в планирането и управлението

Демография и регионално развитие

Глобализация, урбанистика и регионална икономика

Устойчив туризъм

Политики за развитие на планинските райони – български и международен опит

Съвременно географско образование