Събота, 15 Октомври 2016 17:40

ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПО ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Българското географско дружество и Българският географски портал - Географ БГ, учредяват годишна стипендия за студенти по География и студенти по Регионално развитие.

 

Мисия

Българското географско дружество възстанови своята дейност през 2014 г. с ясната идея и пределна мотивация да обедини географската общност в България в цялото ѝ многообразие и потенциал – научни работници, учители, хора на бизнеса, студенти и ученици, пътешественици и всеки, който се чувства съпричастен с географията като фундаментален клон на човешкото познание. През изминалите месеци БГД чрез усилията на своите членове уверено върви към пълноценното възстановяване на своята дейност в различни аспекти – научен, образователен, професионален, популярен, информационен и т.н. Ангажирането на най-младите членове в дейността на организацията и цялостния географски живот е основен приоритет.

Учредяването на настоящата стипендия е интегриран акт на усилията на най-значимата географска организация в България, на една от водещите географски компании в страната, и водещия географски уеб сайт в посока подпомагането на научното и професионално израстване и ориентиране на българските студенти. Създаването на стипендията е първа стъпка от цялостна програма за професионалното, образователното и научното подпомагане на най-младите членове на БГД.

 

Условия за кандидатстване

В конкурса могат да участват всички студенти редовно обучение по География, География и история, География и биология и Регионално развитие (бакалавърска и магистърска степен), обучаващи се в Република България и членуващи в Българското географско дружество.

 

Селекция

Заявяването на желание за участие в селекцията става чрез подаване по електронен път на следните документи:

-          Биография (Европейски формат за CV, файл във формат .pdf)

-          Мотивационно писмо (файл във формат .pdf)

-          Препоръка от университетски преподавател (сканиран документ)

-          Уверение за студент (сканиран документ)

-          Квитанция за членски внос на БГД за 2016 г. / уверение за платен членски внос (сканиран документ)

-          Разписана проектна идея за младежка дейност/инициатива в рамките на Българското географско дружество (файл във формат .pdf)1

1. Проектната идея трябва да съдържа заглавие, описание на дейността, предполагаем бюджет (ако е необходим), срок за организация и изпълнение, очаквани ползи за географската общност.

 

Одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване със селекционна комисия в град София, която ще определи получателите на стипендията за 2016 г. Всеки един от допуснатите до събеседване участници ще получи поощрителни награди.

 

Срокове и условия на стипендията

Документи за участие в селекцията може да подавате на адрес hello@geograf.bg до 14 ноември 2016 г.

Стипендията ще бъде в размер, който покрива две семестриални такси за обучението на спечелилите я студенти за учебната 2016-2017 г. В допълнение стипендиантите получават обучение по презентационни умения, писане на научни и научнопопулярни статии и комуникация в науката. Същевременно те ще имат възможността да се запознаят с дейността на различни географски фирми и при желание ще могат да станат стажанти в компаниите в рамките на допълнително уточнени срокове и условия.

В горепосочения период стипендиантите се задължават да развият своята предложена проектна идея в рамките на дейността на Българското географско дружество за срок от 1 година.