Сряда, 24 Март 2021 13:34

Медицинската география - постижения и надежди

На 19.03. излезе от печат монографията „Медицинската география - постижения и надежди“ на колегата Нели Веселинова (редовен член на БГД).

В предлагания монографичен труд е постигнато комплексно разглеждане на медицинската география не само като наука, но и като обществена практика общо за света, и конкретно за България. Позициите на автора и неговите изводи са илюстрирани с богат доказателствен материал както текстово, така и статистически и картографски. Монографията е ориентирана към широкия кръг на четящата общественост, към медицинските и географските среди, включително и към студентската общност.

Текстът е структуриран, както следва:

Въведение  

Глава първа: Теоретични и методологични основи на медицинската география   

Глава втора: Преглед на историческото развитие на медицинската география   

Глава трета: Влиянието на различни групи фактори върху здравословното състояние на населението    

Глава четвърта: Класове заболявания по 10-та ревизия на Международната класификация на болестите и географско разпространение на избрани заболявания в световен мащаб   

Глава пета: Развитие на медицинската география в България   

Глава шеста: Перспективите пред медицинската география в България   

Заключение   

Литература  

 

 

 

*  *  *

Гл. ас. д-р Нели Валентинова Веселинова е преподавател по география в Катедра „Социално-икономическа география“ при Геолого-Географския факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. След спечелен конкурс е назначена за асистент по география на населението и селищата през 2012г. Доктор по икономическа и социална география от 2015г, с дисертационен труд на тема „Приоритети в локалното развитие на източната част на Софийската котловина“. От 2016г заема длъжността „главен асистент“.

Научните интереси и учебните занятия на д-р Веселинова са от различни области на географската наука - Икономическа и социална география, География на населението и селищата, Рурално пространство, Регионално и местно развитие и управление, Развитие и управление на човешките ресурси, Медицинска география.  Редовен член на БГД; член на EUROGEO.

Други книги на д-р Веселинова са Приоритети в локалното развитие на източната част на Софийската котловина (2016) и География на населението и селищата в света (учебно помагало, 2017).