Сряда, 21 Октомври 2015 20:40

ПОКАНА за свикване на Общо събрание по реда на чл.13, ал.1 от Устава на Сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО“

Уважаеми членове на БГД,

Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО” на основание чл.13, ал.1 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”, което ще се проведе на 21.11.2015г. от 10:00 ч. в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“, северно крило, Геолого-географски факултет, гр.София 1504, район „Средец”, бул. Цар Освободител № 15, при следния дневен ред:

 

1. Отчет на УС за дейността на дружеството за периода ноември 2014 – октомври 2015
2. Финансов отчет на УС 
3. Обсъждане на предложение за формиране на консултативен съвет
4. Обсъждане на предложения за промени в чл. 7 на устава на БГД 
5. Обсъждане на предложения за основаване на музей на Географията и събиране на средства за реставриране на първата топографска карта 

С настоящата покана Ви каним да вземете участие лично или чрез упълномощено лице в работата на Общото събрание на Дружеството. 

  

София                                            Председател на УС: ...........................

 21.10.2015                                    Стоян Недков  

 

От екипа на БГД