Понеделник, 21 Декември 2020 17:38

Покана за свикване на Общо събрание

До

Членoвете на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”

 

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание

по реда на чл.13, ал.1 от Устава на

Сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”

 

Уважаеми членове на БГД,

Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО” на основание чл. 13, ал. 1 и следващите от Устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”, което ще се проведе на 22.01.2021 г. от 17:00 ч. в зала 252, в сградата на СУ „Св. Климент Охридски”, северно крило, Геолого-географски факултет, гр.София 1504, район „Средец”, бул. Цар Освободител № 15, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Дружеството за периода декември 2019 – декември 2020 г.;

2. Финансов отчет за дейността на Дружеството за периода декември 2019 – декември 2020 г.

С настоящата покана Ви каним да вземете участие лично или чрез упълномощено лице в работата на Общото събрание на Дружеството.

 

София                                          

21.12.2020 г.