Понеделник, 27 Юли 2020 20:11

In memoriam: Напусна ни проф. д-р Стефан Карастоянов

На 27 юли 2020 г. ни напусна проф. д-р Стефан Карастоянов, дългогодишен преподавател в Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Поклонението на проф. д-р Стефан Карастоянов ще се състои на 30.07.2020 г. от 11.00 часа в Ритуалната зала на Малашевските гробища.

Проф. д-р Стефан Карастоянов е роден на 9 януари 1944 г. в гр. София. Завършва 34–та гимназия „Д-р Иван Пашов” в София през 1962 г. От 1964 г. е редовен студент в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Дипломира се през учебната 1969-1970 г. Има и втора специалност „История”. От 1973 г. е асистент по Икономическа и социална география на страните в СУ „Св. Климент Охридски”, когато защитава и докторска дисертация. Израстването му в научната кариера продължава и през 1989 г. е избран за доцент, а през 1995 г. – за ръководител на катедрата „Социално-икономическа география“. През 1998 г. е удостоен със званието „професор“. През 1999 г., основава и ръководи първата по рода си в държавите от Югоизточна Европа катедра „Регионална и политическа география“. От 2003 до 2010 г. е главен редактор на Годишника на СУ, ГГФ – кн. 2, География.

Проф. Карастоянов е известен и признат и в международен мащаб като основател на съвременната българска школа по политическа география и принадлежи към плеядата на водещите учени в българската географска наука. В областта на теорията, методологията и историята на географските науки проф. Карастоянов разработва нова хипотеза за класификацията на географските науки; обосновава логически издържана система на фундаменталните понятия в регионалната социално-икономическа география; определя мястото и значението на политическата география и геополитиката в системата на географските науки. Проф. Карастоянов провежда редица регионални социално-икономически изследвания на държавите от бившия СССР, Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Китай, Косово и балканските държави. За първи път в България проф. Карастоянов прилага културно-цивилизационния подход в регионалните изследвания.

Проф. Карастоянов изнася лекции по Регионална социално-икономическа география на страните, Политическа география, Регионална и политическа география на Балканските страни, Регионална и политическа география на арабските страни пред студенти от специалностите „География“ и „Туризъм“ в ГГФ, както и в специалностите „Международни отношения“ и „Европеистика“. Чете лекции и в Шуменския университет „Константин Преславски“, в Бургаския свободен университет и във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

В научното си творчество, проф. Карастоянов има повече от 150 научни трудове, включително 8 монографии, университетски учебници и многобройни научни статии, студии, научни доклади, научнопопулярни статии и др.

Поклон пред светлата му памет!

 

Източник: сп. „Проблеми на географията“