Понеделник, 18 Февруари 2019 14:48

In memoriam: Напусна ни проф. дгн Георги Балтаков

На 6 февруари 2019 г. ни напусна проф. дгн Георги Балтаков, дългогодишен преподавател в Геолого-географски факултет на Софийския университет, където преподаваше курсовете по Обща геоморфология, Кватернерна палеогеография, Климатична геоморфология, Палеогеография и Приложна география. Опелото и погребението ще се състоят на 9.02.2019 г. (събота) от 14:30 ч. на гробищата в гр. Банкя.

Георги Балтаков е роден в с. Ковачевица на 11 февруари 1942 г. Георги Балтаков завършва Техникум по лесовъдство във Велинград, а висшето си образование придобива в Геолого-географски факултет на Софийския университет в направелние Геоморфология и картография. Защитава докторска дисертация през 1981 г. (Морфоструктурно засебяване на Ихтиманското Средногорие (основни етапи и съвременни тенденции)  и става доктор на географските науки на 18 ноември 2003 г. (Неогенска и кватернерна скулптурна геоморфогенеза на източните части на Балканския полуостров). 

Преподавателската му дейност е свързана с курсовете по Обща геоморфология, Кватернерна палеогеография, Приложна география, Инженерна и екологична геоморфология, Кватернерна геология. Има лекционни курсове по Геоморфология и География на почвите в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, филиал Смолян. Чел е лекции и в Университета в Хелзинки, Финландия. Автор е на два университетски учебника: „Кватернерна геоморфология и палаогеография” (1988) и „Кватернерна палеогеография” (в съавторство, 2003).

Членувал е в няколко научни организации: Българско геологическо дружество (председател на секцията по геоморфология); Българско екологическо дружество – Свищов (научен секретар); Българско географско дружество – член; Национална геоморфоложка комисия към Националния комитет по география – главен секретар.

Бил е член и на Холоценска комисия към INQUA (Международна асоциация за кватернерни изследвания към UNESCO) и участва в 2 международни проекта на IGCP/INQUA (национален координатор и координатор за балканските страни). Провеждал е съвместни изследвания в Северна Гърция и е участвал в организирането на два българско-гръцки симпозиума по проблемите на геологията и географията на Родопския масив.

В научното си творчество има над 70 публикации в различни области на геоморфологията и палеогеографията

Поклон пред светлата му памет!