Четвъртък, 04 Октомври 2018 13:16

Свикване на Общо събрание - 04.11.2018 г.

До

Членoвете на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание

по реда на чл.13, ал.1 от Устава на

Сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”

 

Уважаеми членове на БГД,

Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО” на основание чл. 13, ал. 1 и следващите от Устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”, което ще се проведе на 04.11.2018 г. от 16:00 ч. в зала 252, сградата на СУ „Св. Климент Охридски”, северно крило, зала 252, Геолого-географски факултет, гр.София 1504, район „Средец”, бул. Цар Освободител № 15, при следния дневен ред:

     1. Отчет на УС на БГД за дейността на Дружеството за периода декември 2017 – октомври 2018 г.;

     2. Финансов отчет за дейността на Дружеството за периода декември 2017 – октомври 2018 г.;

     3. Избор на членове на Управителния съвет, Председател и Заместник председател.

 

С настоящата покана Ви каним да вземете участие лично или чрез упълномощено лице в работата на Общото събрание на Дружеството.

 

София                                          

04.10.2018            

 

покана