Неделя, 11 Юни 2023 16:54

Покана за свикване на Общо събрание

До членовете

на сдружение „Българско географско дружество“ – БГД

 

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание по реда на чл. 13., ал. 1 от Устава на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО“ – БГД

 

Уважаеми членове на БГД,

 

Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО“ на основание на чл.13., ал.1 от Устава на БГД и чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО“, което ще се проведе в хибридна форма (онлайн и присъствено) на 12 юли 2023 г., от 16:00 ч., в гр. София, 1504, район „Средец“, СУ "Св. Климент Охридски", бул. Цар Освободител №15, Ректорат, Северно крило, ет. 2зала 252 при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Дружеството за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 г.
  2. Финансов отчет за дейността на Дружеството за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 г.
  3. Разни

С настоящата покана Ви каним да присъствате и да вземете участие в работата на Общото събрание на Дружество лично или чрез упълномощено лице.

 

Председател на УС на БГД:

доц. д-р Стелиян Димитров