Сряда, 11 Януари 2023 19:33

Постижения на JBGS през 2021-2022

Обща информация:

Списанието „Известия на Българското географско дружество“ (Journal of the Bulgarian Geographical Society) бързо се доближава до съвременните международни стандарти в научно-публикaционния процес. След като в началото на 2021 г. то премина от 1) предимно българско към изцяло англоезично списание и от 2) аналогов производствен режим към високотехнологичен такъв в лицето на платформата ARPHA (Authoring - Reviewing - Publishing - Hosting - Archiving) на издателство Пенсофт, JBGS значително подобри статистическите си данни в сравнение с периода преди промените. По-конкретно, броят на подадените статии се запазва стабилен, но броят на отхвърлените ръкописи се е увеличил два пъти (фиг. 1), въведено е използването на различни видове статии, като преобладават оригиналните научни (фиг. 2-3), осигурен е международен обхват (фиг. 4), четенията на статиите са се увеличили няколко пъти (фиг. 5-6), а сроковете за обработка на статиите са значително съкратени (фиг. 7).

 

Фигура 1. Постъпили и публикувани материали.

 

Публикувани статии:

Общият брой на публикуваните статии за последните две години наброява 35 документа, разпределени в 4 тома на списанието, както следва: том 44 (2021 г.) - 10 статии, том 45 (2021 г.) - 10 статии, том 46 (2022 г.) - 7 статии и том 47 (2022 г.) - 8 статии. Като цяло тези статистически данни съответстват на средните стойности за предходния период 2018-2020 г. по данни на Nedkov et al, 2020. Броят на публикуваните статии през първата половина на 2022 г. е по-малко спрямо предходната 2021 г. Това се дължи на засиления контрол на качеството и отлагане на избрани ръкописи за публикуване в началото на 2023 г.

Преобладаващият тип статии в публикациите и за двете години - 2021 и 2022 г., е оригиналната научна статия (фиг. 2). Този тип статия генерира 75-80% от обема на всички публикувани документи (фиг. 3), което е два пъти повече от предходния период (2018-2020 г.) по данни на Недков и др. (2020) (фиг. 4) и Nedkov et al. (2021).

Фигура 2. Брой публикации по тип.

Фигура 3. Дял на оригиналните научни статии спрямо всички останали.

 

Международно представяне:

Всички автори на публикуваните в JBGS статии произхождат или работят в изследователски и академични институции от 2 континента и 6 държави, разпределени както следва: от Северна Америка (САЩ) и от Европа (България, Сърбия, Словакия, Испания и Румъния). Общият брой на българските автори намалява почти на половина от 38 през 2021 г. на 20 души през 2022 г., а авторите от САЩ леко се увеличават от 2 през 2021 г. на 3 през 2022 г. (Фиг. 4).

Фигура 4. Произход на авторите.

 

Четения на статиите:

Високотехнологичната платформа ARPHA предостави на JBGS възможността да проследява взаимодействието на своите читатели с публикуваното съдържание. Това стана възможно чрез наличните статистически данни за XML, HTML и PDF изгледи на данни. Те показват, че прегледите на PDF-ите на статии са се увеличили около 5 пъти само за 1 година (Фиг. 5) – от 3928 през 2021 г. до 19 190 през 2022 г.! Най-значителната промяна настъпва в статистиката за XML, където прегледите на статии са се увеличили почти 10 пъти – от 390 през 2021 г. на 3817 през 2022 г.

 

Фигура 5. Посещения на статиите.

 

Средни периоди за публикуване:

Процесът на изготвяне на статиите изисква участието на всички съществуващи потребителски роли в платформата на списанието: автори, рецензенти, редактори и технически лица. Процесът се следи и определя основно от редакционния борд. Управляващият редактор и заместник-главният редактор се грижат за сроковете; прозрачността, качеството и етичните норми на процеса; подбора на тематични редактори и т.н., както е описано в политиката на списанието. Според предварително определените индикативни срокове за производство по Недков и др. (2020) и настройките на платформата ARPHA, средното време от подаването до публикуването на един ръкопис за представения период варира между 2 и 3 месеца (Фиг. 6). Тези срокове са оптимални и в съответствие с тенденцията в света да се постигат такива.

Фигура 6. Средни периоди на действие в различните етапи на обработка.

 

Индексиране и архивиране:

Всички гореспоменати статистически резултати могат да бъдат обяснени по-добре с нарастващата аудитория на списанието, включваща автори, рецензенти, редактори и читатели, и по-точно с постоянно нарастващият броя на базите данни и платформите, в които JBGS се индексира и архивира. Общият брой на базите данни, в които се индексира списанието, се е увеличил от 16 в края на 2021 г. на 28 в края на 2022 г. Най-новите индекси, които одобриха JBGS, са Directory of Open Access Journals (DOAJ) и European Reference Index for the Humanities (ERIH+).

 

Автор: Христина Проданова

(Управляващ редактор на JBGS)

---

Източници:

Недков С, Проданова Х, Найденов К (2020) Известия на Българското географско дружество: минало, настояще и бъдеще. Известия на Българското географско дружество 43: 107-120. https://geography.bg/publication/magazines/item/516-vol43-2020-17

Nedkov S, Pickles J, Naydenov K, Prodanova H (2021) Journal of the Bulgarian Geographical Society: the new vision and perspectives. Journal of the Bulgarian Geographical Society 44: 3-5. https://doi.org/10.3897/jbgs.e68981

---

Публикувано в оригинал на: https://jbgs.arphahub.com/