Сряда, 26 Октомври 2022 17:20

Покана за свикване на Общо събрание

До членовете

на сдружение „Българско географско дружество“ – БГД

 

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание по реда на чл. 13., ал. 1 от Устава на

сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО“ - БГД

 

Уважаеми членове на БГД,

Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО“ на основание на чл. 13., ал. 1 от Устава на БГД и чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО“, което ще се проведе на 26.11.2022 г., от 16:00 ч., в гр. София, 1504, район „Средец“, СУ "Св. Климент Охридски", бул. Цар Освободител №15, Ректорат, Северно крило, ет. 2, зала 252 при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Дружеството за периода януари-ноември 2022 г.
  2. Избор на членове на Управителния съвет, Председател и Заместник-председател.
  3. Разни

С настоящата покана Ви каним да вземете участие лично или чрез упълномощено лице в работата на Общото събрание на Дружеството.

 

Председател на УС на БГД: 

проф. д-р Климент Найденов

София

24.10.2022 г.