Четвъртък, 23 Декември 2021 10:16

Обучение за студенти – Програмата „Коперник“ и космическата политика на ЕС

Българското географско дружество организира безплатно обучение, посветено на програмата „Коперник“ и възможностите, които тя предоставя на професионалистите, занимаващи се с география, регионално развитие, ГИС или други сходни дейности. То се проведе на 21 декември 2021 г. в онлайн среда – платформата Zoom. Водещ на обучението бе гл. ас д-р Евгения Сарафова – университетски преподавател в Геолого-географския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“ и член на Изпълнителното бюро на Българското географско дружество в ресор Географско образование.

Събитието предизвика голям интерес сред учащите във висшите училища в цяла България, основно сред студентите, обучаващи се в ОКС „Бакалавър“, като желаещите да се запишат бяха над 30 души. Те са студенти и докторанти от различни специалности и направления като Геопространствени системи и технологии, ГИС и картография, География, Регионално развитие и политика, География и икономика, География и история и др., включително специалности като Международни отношения, Международни икономически отношения и Национална сигурност. Голяма част от участниците се обучават в Софийския университет, като след тях се нареждат и тези от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Икономическия университет - Варна и др.

Бяха разгледани две теми и се проведе практическо упражнение:

  • Защо е важно да познаваме програмата „Коперник“ и космическата политика на ЕС;
  • Кои са основните портали, в които трябва да имаме профили;
  • Работа с данни от услугите на програма „Коперник“ в ГИС,

като бе представена основната информация за „Коперник“ и нейната инфраструктура, както и бе проведена дискусия за ползата от климатичните бюлетини на услуга „Промяна на климата“. Резултатите от самостоятелната задача са обобщени в таблица, в която се акцентира върху тенденциите за 2021 година по месеци, като се посочват и рекордите, свързани с климата, в съответните месеци.

Следващата дейност от обучението бе свързана с работата в QGIS и възможностите ѝ, като по какъв начин могат да се използват данните от Urban Atlas v.13, за да се проследи как е разпределено населението и като допълнение - как се изготвя точкова карта с плъгин в QGIS.

Всички участници в обучението ще получат сертификат.

 

 Използване на данните от Urban Atlas v.13 в QGIS

 

Съставяне на точкова карта с plugin в QGIS