Вторник, 21 Декември 2021 12:30

Покана за свикване на Общо събрание

До Членoвете

на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”

 

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание

по реда на чл.13, ал.1 от Устава на

Сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”

 

Уважаеми членове на БГД,

Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО” на основание чл. 13, ал. 1 и следващите от Устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”, което ще се проведе на 21.01.2022 г. от 17:00 ч. в Гранд зала Макс Планк, Институт по роботика, ул. Академик Георги Бончев блок 2, гр. София 1113, при следния дневен ред:

 

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Дружеството за периода декември 2020 – декември 2021 г.;

2. Финансов отчет за дейността на Дружеството за периода декември 2020 – декември 2021 г.

 

С настоящата покана Ви каним да вземете участие лично или чрез упълномощено лице в работата на Общото събрание на Дружеството.

 

София

20.12.2021 г.