Сряда, 01 Ноември 2017 09:43

Общо събрание 2017

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание по реда на чл.13, ал.1 от Устава на  Сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО“  

 

Уважаеми членове на БГД,  


Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО” на основание чл.13, ал.1 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”, което ще се проведе на 01.12.2017г. от 16:00 ч. в гр.София 1504, район „Средец”, бул. Цар Освободител № 15, сградата на СУ „Св. Климент Охридски“, северно крило, Геолого-географски факултет, зала 289, при следния дневен ред:  
1. Отчет на УС за дейността на Дружеството за периода ноември 2016 – ноември 2017;

2. Финансов отчет за дейността на Дружеството за периода ноември 2016 – ноември 2017 г.;

3. Обсъждане на номинациите и избор на Международен консултативен съвет на БГД;

4. Обсъждане дейностите за отбелязване на 100 годишнината от основаването на БГД и 150 годишнината от рождението на акад. Анастас Иширков.   


С настоящата покана Ви каним да вземете участие лично или чрез упълномощено лице в работата на Общото събрание на Дружеството.