Сряда, 27 Септември 2017 21:32

ПРОГРАМА за научна конференция „Съвременни предизвикателства в развитието на географията в България”

ПРОГРАМА

за международна научна конференция

„Съвременни предизвикателства в развитието

на географията в България”

 

организирана от:

Българското географско дружество (БГД),

 Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград

 

 Благоевград, България

09 – 01. 10. 2017 г.

Място на провеждане: Университетска база Бачиново, Благоевград

Официални езици на конференцията: български и английски език

 

Петък (29. 09. 2017 г.)

14:00 - 15:00 ч. - Регистрация

 

Пленарна сесия 1 (Голяма зала)

15:00 - 15:15 ч. - Официално откриване на конференцията

15:15 - 15:30 ч.Стоян Недков, 100 години Българско географско дружество: история, настояще, перспективи 

 

Тематична сесия 1 - Съвременни предизвикателства в развитието на природната география в България (Голяма зала)

Модератори: Емил Гачев, Мирослав Иванов

15:30 - 15:45 ч. – Антон Попов, Стелиян Димитров, Използване на климатично моделиране за оценка на рисковете за целите на прединвестиционните проучвания във ВИК сектора, СУ „Св. Климент Охридски“

15:45 - 16:00 ч. – Петър Ножаров, Емил Гачев, Анализ на зависимостите между краткосрочната динамика в размерите на микроледник Снежника (циркус Големия Казан, Пирин) и факторите на климата, НИГГГ- БАН и ЮЗУ „Неофит Рилски“

16:00 - 16:15 ч. – Маринела Агаларева, Димитър Симеонов, Христина Проданова, Климатични колебания и методологични подходи при оценка на опасността от наводнения в полупланинския централен сегмент на Предбалкана, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

16:15 - 16:30 ч. - Александър Гиков, Петър Димитров, Идентифициране на изгорелите площи и оценка на пораженията при пожара в Кресненското дефиле през 2017 г., ИКИТ – БАН

16:30 - 16:45 ч. - Емил Гачев, Красимир Стоянов, Мирослав Иванов, Стефан Петров, Нови изследвания на Охридското езеро в планината Богичевица (Черна гора), ЮЗУ „Неофит Рилски“

16:45-17:00 ч.кафе-пауза

17:00 - 17:15 ч. - Borislav Grigorov, Assen Assenov, Long-term changes of surface water in water bodies near Mala Planina as an ecosystem service, СУ „Св. Климент Охридски“

17:15 - 17:30 ч. - Мария Петрова, Степен на самовъзстановеност на топлоумерени хумидни ландшафти (на примера на землище Столът, община Севлиево), ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

17:30 - 17:45 ч. - Калин Сейменов, Екстремно висок отток във високопланинските речни басейни на Рила, СУ „Св. Климент Охридски“

17:45 - 18:00 ч. - Зорница Чолакова, Сравнителен анализ на съдържанието на някои тежки метали в почвите на карстови ландшафти, СУ «Св. Климент Охридски»

18:00 - 18:15 ч. – Галин Петров, Христина Проданова, Относно съществуването на иглолистния пояс по северните склонове на Шипченска планина в миналото, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

18:15 - 18:30 ч. - Стоян Недков, Валентин Николов, Марияна Николова, Емилия Черкезова, Петър Николов, Иво Ихтимански, Геобаза данни за релефа на българското Дунавско крайбрежие за нуждите на ГИС софтуер АКБ, НИГГГ- БАН

18:30 ч. – 18:45 ч. – Владимир Власков, Особености на антропогенно предизвиканите геоморфоложки процеси и  явления, НИГГГ- БАН 

Коктейл19:30-20:30 ч. (в ресторанта на Бачиново)

 

Събота (30. 09. 2017 г.)

Тематична сесия  2 - Съвременни предизвикателства в развитието на социално-икономическата  география в България (Голяма зала)

Модератори: Надежда Илиева, Мариана Султанова

09:30 - 09:45 ч. - Димитър Симеонов, Маринела Агаларева, Петя Кънчева,

Климатичните колебания и отражението им върху общественото здраве, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

09:45 - 10:00 ч. - Boris Kazakov, Nadezhda Ilieva, Typology of the rural settlements in Bulgaria according to their demographic situation, НИГГГ- БАН

10:00 - 10:15 ч. - Надежда Илиева, Типологизация на селските селища в България в зависимост от структурата на нарастване/намаляване на населението за периода 1992-2011 г., НИГГГ- БАН

10:15 – 10:30 ч. - Камен Петров, Възможности за подобряване на регионалното развитие на Хасковска и Кърджалийска области, УНСС

10:30 - 10:45 ч. - Михаела Георгиева, Тенденции в демографското развитие на Варненска област в периода 2007-2017 г., СУ „Св. Климент Охридски“

10:45 - 11:00 ч. - Светла Георгиева, Сравнителен анализ на международния и българския опит,  теория и практика за дефиниране на териториалният обхват на селските райони, НИГГГ- БАН

11:00 - 11:15 ч.кафе-пауза

11:15 ч.  - 11:30  ч. – Евгения Сарафова, Краудсорсинг и цифрова картография, СУ „Св. Климент Охридски“

11:30 - 11:45 ч. - Петко Петков, (Д)ефекта от еврофондовете върху общините и необходимостта от децентрализация, СУ „Св. Климент Охридски”

11:45 - 12:00 ч. - Мариана Султанова,  Изследване на нагласите на мислене и моделите на поведение на населението в Смолянска област с цел изграждане на адекватни политики за УРР в планинските региони, НИГГГ –БАН

12:00 - 12:15 ч. – Ваня Василева, Планински туризъм в България, ШУ „Епископ Константин Преславски”

12:15 - 12:30 ч. - Събин Иванов, Красимир Видев, Пенка Кастрева, Картографски знаци за карти на културно-историческото наследство, ШУ „Епископ Константин Преславски” и ЮЗУ „Неофит Рилски”

12:30 - 12:45 ч. – Мариана Султанова, Новата учебна програма по география и икономика в 5.клас, ЦОПУО-МОН

12:45 - 13:00 ч. – Надежда Николова, Мястото на електронните учебници в географското образование, ЮЗУ „Неофит Рилски“

13:00 – 13:15 ч. – Димитрина Нанева, Македонската православна църква – институция на „македонизма”, СУ „Св. Климент Охридски"

13:15 – 13:30 ч. – Борислав Будинов, Съвременни демографски тенденции в ЕС, СУ „Св. Климент Охридски”

13:15 – 13:30 ч . - Стелиян Димитров, Анна Димитрова, Венцислава Чепишева,  Изследване на зелената градска инфраструктура с безпилотна летателна система за целите на териториалното планиране, СУ „Св. Климент Охридски” 

13:30– 14:30 ч.обяд

 

Паралелни тематични сесии

14:30 -15:30 ч. Ландшафтна екология и екосистемни услуги

Модератори: Биляна Борисова, Стоян Недков

14:30 -15:30 ч. Геодемография и управление на човешките ресурси

Модератори: Климент Найденов, Борислав Будинов

15:30 -16:30 ч. Изследвания на планините

Модератори: Емил Гачев, Петър Ножаров

15:30 -16:30 ч. Регионално развитие и политика

Модератори: Климент Найденов, Борислав Будинов

16:30 -17:30 ч. Географски информационни системи

Модератори: Стелиян Димитров, Евгения Сарафова

16:30 -17:30 ч. Съвременно географско образование

Модератори: Мариана Султанова, Мая Василева

 

Пленарна сесия  2 (Голямата зала)

17:30 -18:00 ч. – Доклади от тематичните сесии

18:00 -18:15 ч.- Финална дискусия и закриване на конференцията

 

20:00 ч.- официален коктейл (в ресторанта на Бачиново)

 

Постер сесия

Калина Радева, Хидроекологична оценка на речните течения на територията на Природен парк "Българка", СУ „Св. Климент Охридски“

Мая Василева, „Къщата на географското образование” - примерен модел, СУ „Св. Климент Охридски“

Методи Иванов, Предизвикателства при управлението на човешките ресурси на админстративно ниво NUTS-3 ,СУ „Св. Климент Охридски“

Peter Csontos, Tamas Hardi, Abandoned village gets reclaimed by vegetation - a pilot study at Zsoerk, Veszprem County, Hungary, Hungarian Academy of Sciences

Szilard Racz, Transition of settlement systems and urban hierarchy in Central and Eastern Europe, Institute for Regional Studies, Pecs, Hungary

 

Неделя  (01. 10. 2017 г.)

Екскурзия (по желание)  - след 11:30 ч