Доц. д-р Стоян Недков 

Доц. д-р Стоян Недков е завършил висшето си образование през 1997 г. в Геолого-географски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” специалност Ландшафтознание и опазване на околната среда. Придобива докторска степен по Физическа география и ландшафтознание през 2003 г. в Географски институт на БАН, където работи в продължение на 11 години. Понастоящем д-р Недков е доцент в Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Изследователската му работа е съсредоточена в областта на ландшафтната екология и приложението на Географски информационни системи (ГИС) в изследването на околната среда. Участвал е в редица научни и практико-приложни проекти свързани с оценката на опасността от наводнения и други рискови процеси, устойчивото управление на водните ресурси, оценката и картографирането на екосистемните и ландшафтни услуги и др. Преподавал е в университетите в Залцбург (Австрия) и Йоенсуу (Финландия). Стоян Недков е член управителния съвет на Международната организация за партньорство в областта на екосистемните услуги (Ecosystem Services Partnership - ESP), експерт към Междуправителствената платформа по биоразнообразие и екосистемни услуги (Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBS) и член на Международната асоциация по ландшафтна екология (IALE).