Известия на българското географско дружество кн. V – 1937

Съдържание:

1. Гълъбов, Ж. Неоефузията в поречието на Горна и Средна Арда.

2. Янков, К. Сеизмичните прояви в България.

3. Яранов, Д. Физиогеографски изучения в Западна Африка.

4. Батаклиев, Ив. Зеленчукопроизводството в България.

5. Бешков, А. Ст. Центрографският метод в географията.

6. Попов, Вл. Центърът на територията и центърът на населението на България.

7. Коен, Ел. Раф. д-р. Антецедентност на долините (проломи) на реките Врана и Голяма Камчия в пределите на Преславската нагъната система.

8. Миков, В. Селищната могила до с. Караново (Н. Загорска околия).

9. Киров, К. и Р. Калчева. Студените полюси на България.

10. Рецензии и книжовни вести.

11. Географски книгопис за 1937 г.

12. Отчет за дейността на Българското географско дружество за периода 25 юни 1936 г. до 7 юни 1937 г.

13. Чуждестранни книги и списания получени в дружествената библиотека през 1937 г.

14. Съдържание