Известия на БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО Том 42 – 2020

Титулни страници

Предговор

1. Николова, М. Исторически бележки върху развитието на географскaта наука в Българската академия на науките.

2. Железов, Г., Николова, М. Академик Aнастас Иширков – живот посветен на географската наука и на България.

3. Железов, Г. Проф. д-р Иван Батаклиев – съзидател на географската наука в България.

4. Михайлов, П. За личностите от учредителния протокол на Българското географско дружество.

5. Стоянова, В., Методиева, Г. 145 години от рождението на професор Жеко Жеков Радев.

6. Николов, В. Владимир Попов – живот и творчество.

7. Стоянова, В. Член кореспондент професор Кирил Мишев Иванов – живот и научна дейност.

8. Велчев, А. Доц. Мартин Гловня – любим географ педагог от втората половина на ХХ век.

9. Черкезова, Е. Проф. д-р Диню Димитров Канев (1922-1997) – изтъкнат изследовател и университетски преподавател по геоморфология на България и Балканския полуостров.

10. Крумова, Ю., Власков, В., Николов, В. Приноси на професор Иван Вапцаров за българската география.

11. Желев, Г., Гиков, А., Руменина, Е. Проф. дгн Хернани Борисов Спиридонов (28 юли 1935 г. – 21 юни 2018 г.). Виден наш геоморфолог, геотектоник и специалист по дистанционни изследвания на Земя и планетите.

12. Станкова, С., Цанков, Ц., Христова, Р., Стоянова, М., Пенерлиев, М. Тодор Кръстев – живот посветен на геоморфологията и геологията на Източна България и Черно море.

13. Векилска, Б. Професор Димитър Димитров (1915-1999). Научно-приложни приноси към климатологията.

14. Матеева, З. Резултати от прилагането на биоклиматичен подход при изследване на българските планини в работите на проф. дгн Харалампи Тишков.

15. Велчев, А. Проф. Петър Пенчев – изтъкнат физикогеограф, основоположник на генетичното направление в българската хидроложка наука.

16. Чолакова, З. Доцент д-р Мимоза Контева – живот, отдаден на науката за ландшафта (1952-2018).

17. Проданова, Х., Петрова, М. Доц. д-р Никола Тодоров (1955-2018) – живот в името на географията.

18. Илиева, Н. Непознатият Анастас Разбойников.

19. Вараджакова, Д. 130 години от рождението на Крум Дрончилов.

20. Железов, Г. Акад. Анастас Бешков – основоположник на регионалните географски изследвания в България.

21. Грозева, М. Проф. д-р Любомир Антонов Динев-Картографов (1911-1986) – Създателят на специалност „География на туризма“ в България.

22. Равначка, А., Методиева, Г. Професор Тянко Йорданов – живот и творчество.

23. Димов, Н. Живот и научно творчество на Тодор Христов – прoфесор, д-р, член-кореспондент на БАН.

24. Колев, Б. Проф. дгн Петър Николов Попов – един от новаторите в следвоенната българска география.

25. Цветков, К., Георгиева, С. Гешо Гешев – новаторство и приноси.

26. Векилска, Б. Ст. н. с. Павлина Митева Векилска (1918-2013).

Съдържание

Видяна 1637 пъти