Известия на БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО Том 41 – 2019

 

 

Корица и титулни страници

Съдържание:

1. Tzankov, T., Stankova, S., Iliev, R., Mitkov, I. Complex morphostructural passages in the East part of Balkan Peninsula.

2. Кюркчиев, С. Микроклиматична характеристика на пещерата Челевечницата в Западните Родопи.

3. Петрова, М. Самовъзстановяване на ландшафтите: аспекти от теорията и практиката.

4. Гиков, А. Едромащабно картографиране и анализ на измененията в съвременните ландшафти за 50 годишен период в ключов участък „Богдая“, Северозападна Рила.

5. Nam, K., Tamburadzhiev, I. Specificity of the anthropogenic landscapes in part of the catchment area of Luda Yana River.

6. Бояджиев, В., Веселинова, Н., Зарков, В. Природните и културните ландшафти на Същинска Средна гора като средище за утвърждаване на етноси.

7. Traykov, T., Tsvetkov, K. Trends and specifics in the reproductive behaviour of the bulgarian population at the beginning of the 21-st century.

8. Malinova, T. Origin, development and modern state of bulgarian ethnic minority in Albania.

9. Maslarska, E. Тhe current state of immigrant integration policies in the European Union.

10. Пенерлиев, М. За необходимостта от изследване на монофункционалните градове в България.

11. Nurković, R. Modern changes in pellet manufacturing industry in Bosnia and Herzegovina.

12. Koroutchev, R. Night-time public transport: case study of Madrid, Spain.

13. Василева, В., Станева, Т. Съвременно състояние и перспективи за развитие на туризма във Финландия.

14. Некова, М. Ретроспективен анализ на научните изследвания в областта на География на туризма в България (по примера на избрани издания).

15. Владева, Р., Владев, И. Практико-приложни аспекти на методите на регионалните изследвания при проучване на териториалните единици.

16. Личев, Т. Необходимостта от промени в административно-териториалното деление в Република България в контекста на членството ѝ в Европейския съюз.

17. Vasileva, M. The map - "evergreen" in geography education.

18. Михайлов, П. Рисуването – недоказан или малко известен талант на професор Анастас Иширков.

19. Левков, К. Приносът на Жечо Чанков към Българското географско дружество и българската география.

20. Грозева, М. Професор д-р Любомир Динев (1911-1986) – виден учен и общественик, един от реформаторите в българската география.

Видяна 1873 пъти