Известия на БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО Том 39 – 2018

 

 

Съдържание:

1. Маринов, В., Дограмаджиева, Е., Асенова, М. Еволюция на туристическото райониране в България: цели, подходи, резултати.

2. Димова, А. Пространствено-времеви модели в ГИС. Обща характеристика и области на приложение.

3. Недков, С. ГИС приложения и модели за оценка и картографиране на екосистемни услуги.

4. Сарафов, А., Черкезова, Е. Почвено-географско изследване в района на ямно светилище от желязната епоха и селище от ранното средновековие.

5. Найденов, Кл. Световните мегалополиси: проблеми и тенденции или докъде може да расте един град?

6. Темелкова, М. Карстови води в Северозападна България.

7. Пенин, Р., Желев, Д. Ландшафтно-геохимични изследвания на калните вулкани от поречието на р. Сазлийка.

8. Сарафова, Е. Пространствено моделиране на екотуристическия потенциал на община Кюстендил чрез аналитично-йерархичен процес в ГИС и данни от дистанционни изследвания.

9. Николов, Св. Екосистемни услуги и тяхното оценяване – кратък преглед.

10. Пейчев, А. Текстура и хумусно съдържание на почвите във водосбора на р. Струма.

11. Тодорова, Е., Димитров, Ст. Социално-икономически аспекти на висшето образование в България.

12. Тодоров, Л. Особености на информационното осигуряване на устройственото планиране.

13. Vodenska, M. Sustainable Tourism and Social Tourism Impacts – the case of Bulgaria.

14. Koulov, B. Social and economic transformations in Bulgarian mountain periphery: A 1986–2014 comparative analysis.

15. Assenov, A., Grigorov, B. Development of the land cover in Mala Planina.

16. Kostadinova, S., Markov, B., Petrov, N. Simple queries - Simple answers. First steps in the spatial databases.

17. Коцев, Ал. Съвременни интернет-базирани източници на данни за целите на географските изследвания. Предимства и недостатъци.

 

Видяна 3895 пъти