Известия на българското географско дружество кн. VI – 1938

Съдържание:

1. Батаклиев, Ив. Развитие и днешно състояние на българската географска наука.

2. Гунчев, Г. Българската география до Освобождението.

3. Ангелов, Б. Очерки на хидрологията на басейна на р. Марица

4. Яранов, Дим. Остров Самотраки. Географска скица.

5. Пенков, Иг. Разпределение на селищата и населението у нас във връзка с надморската височина.

6. Георгиев, Г. К. Езерата на Пирин-планина.

7. Киров, К. Т. и Н. Генадиев. Топлите полюси на България.

8. Стефанов, Б. Льосът и разпространението на горската растителност в Крайдунавската низина.

9. Батаклиев, Ив. XV Международен конгрес по география в Амстердам.

10. Рецензии и книжовни вести.

11. Географски книгопис за 1938 година засягащи България.

12. Отчет за дейността на Българския национален комитет за география, за времето от 20. II. 1937 год. до  1. IV.1939 год.

13. Отчет за дейността на Българското географски дружество за периода 7 юни 1937 г. до 1 ноември 1938 година.

14. Изложение на Българския национален комитет за география и Българското географско дружество.

15. Списък на новите членове.