Общо събрание на Българското Географско дружество за 2015 година

На 21.11.2015г. се проведе Общо събрание на Българското географско дружество от 10:00 ч. в 252 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски“, северно крило, Геолого-географски факултет при следния дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на дружеството за периода ноември 2014 – октомври 2015 2. Финансов отчет 3. Обсъждане на предложение за формиране на консултативен съвет 4. Обсъждане на предложения за промени в чл. 7 на устава на БГД 5. Обсъждане на предложения за основаване на музей на Географията и събиране на средства за реставриране на първата топографска карта.

Отчетът за дейността на Дружеството включва:

  • Административна дейност - Съдебна регистрация на новия УС (получена на 11.02.2015 г. с решение номер 2 на Софийски градски съд по Ф.Д. №389/2014.); Регистрационно удостоверение от Агенция по вписванията с Булстат номер; Регистрация в централен регистър (за организации, извършващи общественополезна дейност); Подадена данъчна декларация за 2014 г.; Подадена декларация за дейността на дружеството в МП; Документация на дружеството (Книга за протоколите от заседанията на УС, Книга на членовете, заявления за членство и др.)......

Изтегли пълната версия на бюлетина