Глобализация, урбанистика и регионална икономика

Димитров, Д. Оценка на пространственото развитие на транспортната инфраструктура като инструмент за преодоляване на стопанската маргинализация на Северозападния статистически регион. стр. 309-314 

Иванов, М. Възможности за постигане на регионален икономически растеж на община Благоевград. стр. 315-318

Коларов, Р. Възможности за развитие на селските райони в североизточния район за планиране стр. 320-327

Личев, Т. Туризъм и национална сигурност – геополитически аспекти стр. 328-334

Патарчанов, П. Пространствен анализ на експортният агробизнес на България стр. 335-344

Петров, К. Тенденции и особености в регионалното развитие на Ямболска област в програмния период 2014-2020 г. стр.345-350

Полеганова, Д. Трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) и значението им за интеграционните процеси в транспортната инфраструктура на Балканите. стр. 351-360

Стоянов, П. Креативната индустрия – възможност за устойчиво регионално и екологично развитие на планинските, полупланински и гранични райони в България стр. 361-369

Шишманова, М. Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие и умните градове. стр. 370-383

Янев, Р. Устойчиво регионално развитие на планинските райони в българия стр. 384-393