Демография и регионално развитие

Атанасова, М., Кл. Найденов. Обезлюдяването в Р България и целенасочените инвестиционни програми – българския опит и практика. стр. 240-248

Атанасова, Н., Ст. Цекова. Регионална политика по управление на неопасни отпадъци- Региони Благоевград и Кюстендил стр.249-251

Будинов, Б., Кл. Найденов. Демографско поведение на населението в Р България – тенденции и перспективи. стр. 252-257

Георгиева, М. Тенденции и особеностите в безработицата и развитието на Североизточен район за планиране в Република България. стр. 258-264

Патарчанова, E., Л.Гунева. Класификация на селските райони в Софийска област. стр.265-273

Попова, Д. Пряката демокрация в местното самоуправление на Република България. стр. 274-279

Стаменков, И. Основни аспекти и добри практики на датската планова система. стр.280-285

Найденов, Кл., Т. Трайков. Застаряване на населението в България - тенденции, особености и регионални различия стр. 286-292

Янков, Р. Депопулацията на Северна България стр. 293-300

Koroutchev, R. Challenges of the contemporary migration phenomena. р. 301-307