Геоинформационни технологии в планирането и управлението на територията

Желев, Д., Е. Сарафова. Политическата граница като фактор за диференциация на земното покритие – пространствен анализ по примера на държавните граници на Република България. стр. 175-184

Николов, В. Геоморфоложка карта на терасите в крайдунавската низина Побрежие. стр. 183-193

Николов, П. Пространствен анализ и оценка на екосистемна услуга съхранение и улавяне на въглерод чрез ГИС базиран модел на InVEST за територията на Голема планина стр. 194-204

Попов, А., Ст. Димитров. Оценка и визуализация на качеството на цифровите модели на терена (DTM) при картографиране на заплахата и риска от наводнения. стр. 205-213

Dimitrov, St., А. Dimitrova. Spatial planning and Natura 2000 – approaches, tools and techniques and their potential benefits for the planning and management of Natura 2000. р. 214-222

Nedkov, St. et al. Mapping of carbon storage in urban ecosystems: a Case study of Pleven District, Bulgaria. р. 223-233

Trenkova, T. A Web-Based Spatial Data Visualization Tool for Yantra River Basin Area. р. 234-238