Ландшафтна екология и природен капитал

Любенова, М. Номенклатура на еустреса при Abies alba Mill., основана на холистичен подход, дендрохронология и климат. стр. 73-81

Матеева,З., А.Филипов, С.Велев. Хелиоенергийният природен капитал - оценка на примера на общини Златоград и Кирково. стр.82-91

Методиева, Г., Г. Белев, В. Стоянова. Основни приноси на проф. Жеко Радев във физическата география. стр. 92-102 

Пенин, Р., Д. Желев, Т. Стоилкова. Биогеохимично изследване на ландшафтите в планината Огражден стр. 103-109

Петрова, М. Самовъзстановяване на ландшафтите в части от Предбалкана и Калоферска планина. стр. 110-119

Проданова, Хр., Н. Тодоров. Разрушаване на ландшафти във възвишението Стражата, Среден Предбалкан стр. 120-125

Стоилкова, Т., Р. Пенин, И. Тамбураджиев. Екогеохимични проучвания в Пловдивското поле стр. 126-136

Чолакова, З. Оценка на замърсяването на почвите от водосборния басейн на река Искър в Стара планина. стр.137-146

Assenov, А., B. Borissova, B. Grigorov. Implementation of contingent valuation method in evaluation of cultural ecosystem services in the eco-trails “Tsigansko gradishte-Sadilishteto” and “The Devil’s Bridge” in the Rhodope Mountains. р. 147-155

Ivanova, Е., M. Kiryakova. Water balance modeling for hydrological ecosystem services assessment in Ogosta River Basin (NW Bulgaria) using GIS and remote sensing. р. 156-164

Stoyanova, V., Ts. Kotsev, A. Benderev. Concepts and methods for assessment of the risk for chemical contamination of groundwater with arsenic in river floodplains (overview). р. 165-173