Климатични промени, околна среда, риск и адаптация

Власков, Вл. Теория и методика за изследване и прогнозиране на антропогенно предизвикани геоморфоложки процеси. стр. 17-19

Върбанов, М., К. Гърциянова. Оценка на качеството на водите на малките трансгранични реки, влизащи на територията на България. стр. 20-25

Гачев, Е. Климатични фактори за междугодишната динамика на микроледник Снежника в Пирин. стр. 26-38

Костов, К. Методология за тектонски изследвания в карста. стр. 39-46

Радева, К. Хидроложки методи за определяне на екологичния отток за малки планински реки. стр.47-50

Ченкова, Н., Д. Владев. Екстремно валежни месеци в Североизточна България през периода 1961‒2010 г. стр. 51-55

Ivanov, M. Actuality method and facial analysis of sediment deposits as a studying tool for reconstructing late Neogene-Quaternary environments and relief evolution along mid Struma river valley. p. 56-61

Tzankov, Tz. et al. Morphotectonics Causes for the Seismic Hazard in South-West Bulgaria. р. 62-64

Zhelezov, G., St. Nedkov. Floods Vulnerability Assessment in the Area of Rivers Ropotamo and Veleka Southeastern Bulgaria. р. 65-71