Четвъртък, 03 Ноември 2016 18:44

Общо събрание 03.12.2016г.

До

Членoвете на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО“

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание

по реда на чл.13, ал.1 от Устава на

Сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО“

 

 

Уважаеми членове на БГД,

 

Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО” на основание чл.13, ал.1 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”, което ще се проведе на 03.12.2016г. от 14:00 ч. в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“, северно крило, зала 252 Б, Геолого-географски факултет, гр.София 1504, район „Средец”, бул. Цар Освободител № 15, при следния дневен ред:

 

1. Отчет на УС на БГД за дейността на Дружеството за периода ноември 2015 – ноември 2016

2. Финансов отчет за дейността на Дружеството за периода ноември 2015 – ноември 2016 г.

3. Обсъждане на номинациите и избор на Консултативен съвет на БГД.

4. Обсъждане на план за отбелязване на 100 годишнината от основаването на БГД и 150 годишнината от рождението на проф. Анастас Иширков

 

С настоящата покана Ви каним да вземете участие лично или чрез упълномощено лице в работата на Общото събрание на Дружеството.

 

 

София                                           

 03.11.2016